Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

Müəssisə haqqında

Еlmi-Tədqiqаt Institutu Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 27.09.2006-cı il tаriхli, 462 nömrəli Fərmanı əsasında yаrаdılmışdır.

Çap versiyası  Çap versiyası