Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunları

Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu

Bu Konstitusiya Qanunu normativ hüquqi aktların hazırlanması, qəbul olunması, rəsmiləşdirilməsi, dərc edilməsi, qüvvədə olması, şərh edilməsi və sistemləşdirilməsi qaydalarını müəyyən edir.

 

I fəsil. Ümumi müddəalar

II fəsil. Normativ hüquqi aktların kolliziyası

III fəsil. Qanunvericilikdə boşluqlar

IV fəsil. Normativ hüquqi aktların növləri

V fəsil. Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarında beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş prinsip və normalarının və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin normalarının həyata keçirilməsi

VI fəsil. Normativ hüquqi akta dair ümumi tələblər

VII fəsil. Normativ hüquqi aktın strukturu

VIII fəsil. Normayaratma prosesi

IX fəsil. Normativ hüquqi aktın layihəsinin, qanunun məcburi hüquqi ekspertizası

X fəsil. Normativ hüquqi aktın layihəsinin məcburi linqvistik ekspertizası

XI fəsil. Normativ hüquqi aktların (onların layihələrinin) sui-istifadəyə məruz qalmasına dair ekspertizasının keçirilməsi

XII fəsil. Normativ hüquqi aktın layihəsinə baxılması və onun qəbul edilməsi

XIII fəsil. Normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklər edilməsi, onların ləğv edilməsi

XIV fəsil. Azərbaycan Respublikasının hüquqi aktların dövlət reyestri

XV fəsil. Normativ hüquqi aktların rəsmi dərc edilməsi və qüvvəyə minməsi

XVI fəsil. Normativ hüquqi aktların zamana, məkana və şəxslərə görə qüvvəsi və icrası

XVII fəsil. Normativ hüquqi aktların inkorporasiyası

XVIII fəsil. Yekun müddəalar