Cihazqayırma

Bakı "Cihazqayırma" zavodu 

 • Dərinlik nasoslarının nəzarət indikatoru İKQN-1
 • Neft və qaz quyularında qazma zamanı tətbiq olunan gil məhlullarının suvermə qabiliyyətini və gil çöküntüsünün qalınlığını müəyyən edən VM-6 cihazı
 • Gil məhlullarının yerdəyişməsinin maksimal statik gərginliyini müəyyən edən cihaz SNS-2 
 • Səyyar laboratoriya dəstləri LQR-3; LBR-1
 • Filtr-pres FLR-1
 • Rotasion viskozimetr VSN-3
 • Qaz tərkibinə operativ nəzarət qurğusu PQR-1
 • Durulducu çən OM-2
 • Areometr ABR-1
 • Viskozimetr VBR-1
 • Qollu tərəzi VRP-1
 • Laborant dəsti KLR-1
 • Sement məhlulunun normal qatılığını, qatılaşma vaxtını müəyyən edən İV-2 cihazı 
 • Qazma məhlullarında bərk fazların, neftin, suyun faizlə miqdarını operativ müəyyənləşdirən TFN-1 cihazı
 • QOST 1581-78-ə uyğun olaraq sement məhlulunun axmasını  müəyyən edən KP-1 cihazı

"Sənayecihaz" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi 

 • Maye bitumun həcm miqdarını və sərfini ölçmə qurğusu UİJB-50
 • Diferensial yanacaq sayğacı SDT-600 
 • PVK mayesini daxiletmə qurğusu UVP-40, UVP-100
 • Ventilyatorların işləmə siqnalizatoru "SİQNAL B 1"
 • Müxtəlif mühitlərin sərf siqnalizatorları "SİQNAL P", "SİQNAL M 1"
 • Nasosların işləmə siqnalizatoru "SİQNAL H" 
 • Maye karbon 4-oksidin dozalaşdırıcı qurğusu UDU-15-150
 • Dozator-summator (bir və iki dəfə) DS-120-B
 • Çəki dozalaşdırıcısı "Omeqa-2" 
 • Sayğaclı sərfölçən "Neptun 18 AB"
 • Sərf vericisi "Uran-1" 
 • Dozatorlar "Uran-3" və "Dəniz"
 • Həlqəvi maye sayğacları: KSJU-15-6S; KSJU-40-6S; KSJU-40-45S
 • Su temperaturunun dozator-tənzimləyicisi "Dozaterm-15"
 • Qida blokları: BP-85; BP-86; BP-93
 • Sərfölçən "Svirel" 
 • Sayğaclı sərfölçən LJD-150-64 
 • Sıxılmış qaz sayğacı SJQ -65
 • Kimyəvi əlavələrin su məhlullarının sayğacları: SVXD -18-1.2; SVXD-20-8; SVXD-40-24 
 • Gəmi üçün yanacaq sayğacı ST-2-50/2,5 
 • Duz məhlulu dozatoru DSR 
 • Burulğan tipli su sayğacı "Vixr"
 • Turbinli diferensial sərfölçən "Turbodif"
 • Güc çoxaldıcı UM-1 
 • Kürəvi axın viskozimetri VPŞ
 • Vintli maye sayğacları VJU-100-6,4
 • Pərli isti və soyuq su sayğacları VSKM 
 • Turbinli soyuq və isti su sayğacları STV
 • Məsafədən idarə olunan turbinli soyuq və isti su sayğacları  STVQD-1, STVQD-II  
 • Pərli və turbinli su sayğacları "ARAD-BAKI"