Neft sənayesi

"Neftqazavtomat" Elmi-İstehsalat Müəssisəsi 

 • "ARAZ" intellektual idarəetmə proqram-texniki kompleksi
 • "NUR" telemexanika kompleksi
 • "TURAN" mədən geofiziki laboratoriyası
 • Mancanaq dəzgahının idarəetmə stansiyası
 • Səyyar intellektual dinamometriya qurğusu
 • Dərin özüllərdə neftçıxarma proseslərinə lokal və mərkəzləşdirilmiş telenəzarət sistemləri
 • Qazlift üsulu ilə neftçıxarmanın avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri
 • Dərinlik nasoslu avadanlıqlarla təchiz edilmiş neft mədənlərinin avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemləri
 • Qazturbin elektrik stansiyası və kompressor stansiyalarının avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemləri
 • Neft quyularına mərkəzləşdirilmiş nəzarət sistemi
 • Neft və qaz quyularının geofiziki tətbiqi üçün avadanlıq
 • Neft bazalarında idarəetmə və ölçü sistemləri
 • Terminalda qazın qəbul, tənzimləmə və ölçmə qovşaqlarının avtomatlaşdırılmış məlumat-nəzarət sistemi
 • Neft mədənlərinin analitik laboratoriyalarının metroloji attestasiyaya hazırlanması və Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi ilə attestasiyanın keçirilməsi
 • Səmt qazının ölçmə qovşağına metroloji və texniki xidmət
 • Neft, qaz, kimya və energetika sənayesi sahələrində proseslərin avtomatlaşdırılmış məlumat-nəzarət idarəetmə sistem və vasitələrinin layihələndirilməsi, işlənməsi, tətbiqi, sistemlərin komplektləşdirilməsi və göndərilməsi, quraşdırma, sazlama-işəsalma işləri, metroloji təminat, treyninq, diaqnostika

"Telemexanika" zavodu 

 • Temperatur verici relelər T-178B, T-301, 31-01, 31-04, T-7-14-1B, T-7-14-2B, T-7-14-3B
 • Çıxışı unifikasiya edilmiş avtomatik sıxlıqölçən cihaz AİP-2
 • Tənzimləyici ventil VRE-3M
 • Bucaq yerdəyişmələrinin tezlik vericisi DÇUP
 • Kiçik yerdəyişmələrin tezlik vericisi DÇMP
 • Perforator gövdəli PKO-73 və PKE-73
 • Kabel sonluqları NK 1-60, NK 3-60, NK 1-36
 • Çoxelektrodlu karotaj zondu E-31
 • Üç komponentli elektrodinamik seysmik qəbuledici SK3-10S
 • Elektrodinamik seysmik qəbuledici SV2-10S
 • Nəzarət və idarəetmə aparatı "Kpam"
 • Karotaj qaldırıcı qurğu KPU-3.5AV
 • Geofiziki cihazlar üçün istiqamətləndirici diyircək və reduktorlar